Integritetspolicy

SeventyOne Consulting AB (”SeventyOne”) månar om din integritet och följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi vill informera dig om vår behandling av dina personuppgifter när du besöker och använder vår hemsida, tjänster vi erbjuder, söker jobb hos oss, eller där du på andra sätt har kontakt med oss. Läs hela Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till en nu levande fysisk person. Med behandling av personuppgifter avses i princip alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, användning för olika ändamål, lagring, utlämnande, blockering eller förstöring.

Vi behandlar personuppgifter om dig som:

 • Besöker vår hemsida
 • Registrerar dig på vår webbplats (t.ex. för att få nyhetsbrev), eller
 • Söker jobb hos oss
 • Anställd hos oss
 • När du som kund använder våra konsulttjänster
 • Annan relation som vi behöver med personer eller företag för att vi ska kunna operera på gott sätt

Vi behandlar personuppgifter för ändamålen att tillhandahålla dig relevant information om vår verksamhet samt för att besvara förfrågningar från dig, på de sätt som beskrivs närmare i det följande. Vi är personuppgiftsansvariga för våra behandlingar och ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

Användning av vår webbplats

När du besöker vår hemsida kan det genereras indirekta personuppgifter via vår användning av cookies. Du kan få mer information om vår hantering av cookies i vår cookie-policy. Vi kommer att använda sådana uppgifter för statistikändamål. Vi kommer dock i möjligaste mån använda oss av avidentifierade uppgifter för statistikändamål.

Information om dig

Vi kan få tillgång till personuppgifter genom kontakter med dig via e-post och annan kommunikation eller om du anmäler dig för att få utskick från oss. Vid anmälan efterfrågar vi uppgifter som är relevanta för det anmälan avser, t.ex. ditt namn, e-postadress, var du jobbar och din titel. Dessa uppgifter sparas sedan för att kunna användas för avsett ändamål. Om du inte längre vill få information från oss, ber vid dig kontakta oss. Du kan också avanmäla dig genom att följa den länk som finns längst ned i varje utskick. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för kundundersökningar eller andra marknadsaktiviteter.

Kontakter med dig

Vi kan också komma att behandla personuppgifter om dig (t ex dina kontaktuppgifter) i samband med att du kontaktar oss, t.ex. om du har frågor. Vi behandlar endast sådana uppgifter i syfte att besvara dina frågor och hantera ditt ärende.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig avseende informationsutskick du beställt eller besvara de frågor du har. Vi behandlar även personuppgifter när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att tillhandhålla relevant information och marknadsföring, utveckla och förbättra erbjudanden på vår hemsida samt kunna kommunicera med dig. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Utelämnande av dina personuppgifter

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till externa parter, t.ex. leverantörer av IT-tjänster. Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal, som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring, tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till uppgifterna. Dessa modellklausuler finns publicerade på EU-kommissionens hemsida.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter gallrar vi uppgifterna.

Dina rättigheter

SeventyOne är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är vår tillgång till uppgifterna begränsad
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen använd följande kontaktuppgifter:

Postadress

SeventyOne Consulting AB
Högbergsgatan 36, 4tr ÖG, 116 20 Stockholm

E-post

hej@seventyoneconsulting.se