Vad gör en designcoach? – del 2

Denna artikel i en serie kring designledarskap och designcoaching, del 1 hittar du här.

Hur vet du att en designcoach tillför något värde?

Som i allt arbete bör vi försöka beskriva vilket värde eller vilka effekter som ska uppnås med en aktivitet eller arbete. Så är fallet även med arbete med som rör designcoaching. Ett bra mått brukar vara att: 

 • Fråga medarbetarna eller organisationen hur de tycker att arbetet har påverkat dem och deras leverans. Är de nöjdare, mer motiverade? Har deras arbete blivit mer effektivt eller av högre kvalitet? 
 • Går det snabbare att rekrytera och blir det oftare rätt rekrytering?
 • Stannar medarbetare kvar längre?
 • Får vi fram fler innovativa produkter och tjänster, eller minskar vi antal experiment som inte ger tillräckliga eller rätt insikter?
 • Har vi högre lönsamhet i våra produkter och tjänster?
 • Har vi bättre koll på kundernas behov och mål?
 • Är samarbetet mellan design, produkt, affär och teknik bättre?
 • Har vi ökat vår förmåga internt så att vi kan göra mer saker själva istället för att ta in byråer och konsulter? 

När har du behov av en designcoach?

Vi ser två olika  beteenden hos våra kunder. Ett är att organisationen har själv identifierar ett behov av hjälp och de har en idé vad som behöver göras. Det andra beteendet är att man inte insett vilket behov man har eller vilken potential som finns. 

I det första alternativet så har ledning, ledare eller medarbetare insett att de skulle kunna bli starkare på product discovery, design thinking, innovation, att använda designsprintar eller behöver hjälp inom DesignOps. Ofta har man insett vad man vill bli bättre på men har inte tid, kompetens eller kraft just då att själva driva denna förändring. När kunder hör av sig i detta fall så handlar det ofta om att komma in och hjälpa specifikt med de frågor de behöver hjälp med. Ofta är effekten snabb och det går enkelt att se en skillnad i kompetens och arbetssätt efter att vi varit där och coachat. 

I det andra alternativet så kan det vara så att en kund har en känsla av att saker skulle fungera bättre och att man har en del problem i samarbete mellan avdelningar eller arbetssätt kring sin produkt- eller affärsutveckling men inte riktigt kan peka på vad som behöver förbättras. I detta fall brukar vi rekommendera att man börjar med att göra en nulägesanalys utifrån:

 1. Strategi kring er designförmåga
 2. Förståelse och insikter kring era kunder
 3. Designhantverk
 4. Målsättning och uppföljning
 5. Processer, metoder och verktyg
 6. Kultur, värdering och principer
 7. Fysisk och digital arbetsmiljö
 8. Organisation, ledarskap, roller och omfattning
Exempel på en nulägesanallys för ett produktbolag

Detta gör vi tillsammans med flera delar från organisationen för att få en så bred bild som möjligt av både problem och lösning. I nästa steg brukar vi tillsammans med kunden ta fram en målbild och sedan detaljera hur vi kan nå denna utifrån en roadmap med olika aktiviteter som behöver göras. Här kan kunden välja att själva driva framtagen roadmap eller ta hjälp av oss som jobbar som designcoacher för att få framdrift i arbetet. I det fallet blir även vårt arbete mer operativt med fokus på att genomföra de aktiviteter som vi tillsammans kommit fram till att vi ska göra.

Exempel på en roadmap för att stärka designförmågan

Hur kan resultatet se ut efter en insats av en designcoach?

Resultatet kan såklart se väldigt olika ut, men ofta ser vi att team har fått ett större mod att arbeta på nya sätt. Ofta har vi kunnat etablera nya konkreta metoder och processer som hjälper team och medarbetare framåt. I vissa fall har vi fokuserat på att få teamen att skapa nya affärserbjudanden eller så har vi hjälpt enheten eller företaget att skapa en gemensam strategi. I andra fall har vi istället fokuserat på att en bra process för rekrytering och onboarding av designers för att lyckas få designers att stanna längre på företaget. Centralt är alltid attskapa ett bra samarbete mellan olika kompetenser inom organisationen som produkt, affär, design och tech.

Hur kan ett uppdrag som designcoach se ut?

Ett uppdrag som designcoach ser olika ut, men för att förenkla beskriver vi här tre nivåer.

Small

Vi hjälper våra kunder i ett antal workshops. Det kan vara att ta fram en nulägesanalys, ett nyläge och en roadmap så organisationen sedan kan arbeta vidare på egen hand med att t.ex. bygga upp en egen designförmåga eller att bli kundcentrerade på riktigt. Vi kan även hålla föreläsningar kring hur en organisationen kan strukturera sig utifrån en kundresa eller hur team kan bli starkare kring product discovery.

Medium

Vi hjälper organisationen och teamen över tid med olika typer av facilitering och stöd. Det kan handla om genomföra innovationspiloter eller designsprintar för att ta fram nya produkter och tjänster. I detta arbete lägger vi några dagar i veckan på att stötta team och medarbetare i nya arbetssätt, men även nya förhållningssätt. Vi hjälper dem att att hitta röda tråden i arbetssättet och kring alla metoder samt hur de ska jobba med att ta fram hypoteser och träffa kunder för intervjuer eller tester. Ofta kan detta arbete pågå mellan 3 – 6 månader. 

Large

I våra större uppdrag så hjälper vi våra kunder över flera månader eller år. Många gånger har vi börjat med en nulägesanalys och hjälpt organisation att ta fram en vision, ett nyläge samt tagit fram en roadmap. Vi hjälper sedan företaget att implementera och genomföra roadmapen tillsammans med andra delar av organisationen. Detta är oftast en del i ett större förändringsarbeten och arbetet utförs under lång tid och vi arbetar inbäddade i organisationen, antingen som en designcoach eller som en tillfällig chef eller ledare. 

Vad händer när uppdraget är slut?

När organisationen nått dit man önskar lämnar coachen uppdraget och organisationen arbetar vidare på egen hand. Vi lämnar över vårt arbete för fortsatt arbete till chefer, ledare och medarbetare och planerar för hur uppföljning och utvärdering kommer att ske. På så sätt kan de på egen hand fortsätta sin förändringsresa mot en mer effektiv och träffsäker organisation kring sin produkt- och affärsutveckling.

Vad krävs av en uppdragsgivare ska få en så stor effekt som möjligt när de tar in en designcoach?

Chefer, ledare och ledning måste vilja göra en förändring i sin organisation för att de ska kunna skapa verklig effekt. Många gånger börjar vi i mindre skala för att hjälpa medarbetare och team. Men vill vi skapa en större effekt och nytta och få till en större transformation kring hur vi arbetar med ett annat förhållningssätt och kultur krävs det ett större arbete som måste få ta tid. 

Det måste finnas en genuin vilja att förändra sättet organisationen arbetar med produktutveckling, tjänsteutveckling, innovation eller affärsutveckling. I början är det viktigt att vara noga med att beskriva målet med uppdraget och det är något som vi designcoacher gärna är med och tar fram. Ett ändrat arbetssätt har ju inget egenvärde i sig utan det är önskade effekter kring affärs- och kundvärde vi vill uppnå.

Om ett företag vill bli mer kundcentrerade och innovativa behöver ledning tydligt kommunicera sina förväntningar med sina medarbetare och ledare. Ju fler som arbetar tillsammans mot samma mål, ju snabbare och effektivare kommer resan att vara.

Nästa artikel

Detta var artikel 2 av 3 i denna serie, del 3 kan du läsa här

Kontakta oss gärna

Har du behov av en designcoach från oss på SeventyOne? Vet du vad som är problemet, eller vill du bolla med oss? Vi har stor erfarenhet att hjälpa kunder i olika faser och när man antigen vet vad som behöver göras eller inte. Hör av dig till Jens eller Peter så hjälper vi dig!