Magnus Eidehall – Introduktion till Product Discovery

Datum: Våren 2021, 3 tillfällen

Coach & Trainer: Jens Wedin
Product Lab: Product Discovery